Vítejte na stránkách obce Obec Ždírec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Ždírec

2. Důvod a způsob založení

Obec Ždírec je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti a v přenesené působnosti orgány obce zajišťují a vykonávají výkon státní správy. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura

Organizační struktura obce je zveřejněna v sekci úřad - zastupitelstvo

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Ždírec
Ždírec 7
472 01 Ždírec

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Ždírec
Ždírec 7
472 01 Ždírec

4.3 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00
St:  8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00

Mimo tyto úřední hodiny kdykoliv, po předchozí telefonické dohodě.

4.4 Telefonní čísla

+420 725 071 185

4.5 Adresa internetové stránky

https://zdireckokorinsko.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Ždírec
Ždírec 7
472 01 Ždírec

Adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů jak v listinné, tak i elektronické podobě. Více informací o formě podání a přehled technických nosičů dat, které obec přijímá je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

4.7 Adresa e-podatelny

urad@zdireckokorinsko.cz

Pravidla pro provoz elektronické podatelny jsou součástí tohoto dokumentu.

4.8 Datová schránka

4zwan3e


5. Případné platby lze poukázat - číslo účtu

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:  
900982329 / 0800

6. IČO

00673463

7. DIČ


CZ00673463

8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů
Obecní vyhlášky jsou k dispozici v sekci úřad - obecní vyhlášky.
Úřední deska je v sekci úřad - úřední deska.


8.2 Rozpočet
Rozpočty jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - rozpočet

9. Žádosti o informace

Postup pro získání informací je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

10. Příjem podání a podnětů

Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně nebo písemně. Za písemně podanou žádost se považuje rovněž žádost zaslaná do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny, ani v jednom případě není nutné použítí zaručeného elektronického podpisu.

Způsob pro podání žádosti:

1. ústně
Ústně lze žádat o poskytnutí informace na obecním úřadu v úředních hodinách. 
Ústně lze také žádat telefonicky na telefonním čísle obecního úřadu.

2. písemně
a) Poštou na adrese:
Obecní úřad Ždírec
Ždírec 7
472 01 Ždírec

b) Předáním písemné žádosti na obecním úřade v úředních hodinách 
Po: 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00
St:  8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00

c) Přes elektronickou podatelnu na email urad@zdireckokorinsko.cz

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné v sekci úřad - obecní vyhlášky.

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Podle §5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.Orgány veřejné správy jsou oprávněny ve smyslu § 17 výše uvedeného zákona požadovat za poskytnuté informace úhradu vzniklých nákladů.Obecní úřad Bezděz veřejně vyhlašuje tento sazebník úhrad za poskytování informací:

podání ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných podkladů …………..zdarma

informace podaná na základě zveřejnění (internetové stránky, úřední deska) ……zdarma

informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy ………………..zdarma

Při vyřizování písemné žádosti o informaci:

poštovní služby dle sazebníku České pošty a. s.

písemná informace poskytnutá formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledávání

stránka A/4 (jednostranně) 3,00 Kč

stránka A/4 (oboustranně) 4,50 Kč

CD (náhrada poskytnutého materiálu) 30,- Kč


Náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Sazba nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací odvozená z nákladů na platy zaměstnanců úřadu činí 200,- Kč za každou, i započatou, půlhodinu vyhledávání.

Forma úhrady za poskytnutí informací – hotově na Obecním úřadu nebo převodem na číslo účtu 900982329 / 0800, do poznámek uveďte 106/1999.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle §16a odst. 7 zákona 106/1999 Sb., nebyla dosud přijata

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou k dispozici v sekci  úřad - chci zařídit - poskytování informací.

publikováno: 26. 3. 2024 20:41, OI Developer

Novinky z úřadu

obrázek nenalezen
Úřad Obec Volný čas

publikováno: 4. 6. 2024

Volby do EP

  • začíná v pátek 7. 6. 14:00 končí v sobotu 8. 6. 14:00
  • OÚ Ždírec

publikováno: 16. 4. 2024

Odpady a svoz

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2024

Sazba poplatku činí za kalendářní rok pro:

A. fyzickou osobu přihlášenou v obci 600,-Kč, dítě do 15 let 250,-Kč.

B. vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce 600,- Kč.

2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně

Úřad

publikováno: 16. 4. 2024

Chci zařídit

Na úřadě

Pro vyřízení běžné agendy nás navštivte na obecním úřadě vždy v pondělí a ve středu od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 17,00 hodin. V jiných dnech je nutná předchozí telefonická dohoda.

Úřad

publikováno: 16. 4. 2024

Služby a poplatky

Místní poplatek za psa.

Majitelé psů platí, dle obecní vyhlášky, do pokladny obce částku 40,- Kč za jednoho psa. Za každého dalšího 50,- Kč. Poplatek je splatný k 30.4. každého roku.

Úřad Obec

publikováno: 16. 4. 2024

Územní plán obce

Územní plán obce s účinností od 31.3.2021

  514195 I.1 TEXT514195 I.1 TEXT(PDF, 726 kB)

  514195 II.1 TEXT odůvodnění514195 II.1 TEXT odůvodnění(PDF, 1 MB)

Úřad Obec

publikováno: 27. 3. 2024

Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Úřad