Vítejte na stránkách obce Obec Ždírec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Nalezeno: 16 výsledků

Památky a zajímavosti

publikováno 26. 6. 2024

Památky a zajímavosti

Obec Ždírec s částí Bořejov a Ždírecký důl  jsou součástí CHKO Kokořínsko a nacházejí se nedaleko Doks a Máchova jezera. Je to kraj plný zvláštních pískovcových útvarů, jezírek a vesniček s tradiční architekturou. Najdete tu nejen divoká údolí v pískovcových plošinách, kde se na okrajích zvětráváním vytvořily četné skalní věže, ale i vzácné rostliny a živočichy. Geologicky patří Kokořínsko do české křídové pánve. To znamená, že je tvořeno druhohorními sedimenty, převážně hrubozrnnými pískovci. Pískovec zde sedimentoval před 80-90 miliony let, kdy oblast zaplavilo prehistorické moře. Největší dominantou této oblasti je hrad Kokořín, vypínající se v pískovcových skalách Kokořínského dolu, nad údolím říčky Pšovky.

Chci zařídit

publikováno 16. 4. 2024

Na úřadě

Pro vyřízení běžné agendy nás navštivte na obecním úřadě vždy v pondělí a ve středu od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 17,00 hodin. V jiných dnech je nutná předchozí telefonická dohoda.

Info o obci

publikováno 9. 4. 2024

Znak 

Vlajka

Poskytování informací

publikováno 27. 3. 2024

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Kontakty

publikováno 26. 3. 2024

Kontaktní informace

Adresa

Obecní úřad Ždírec
Ždírec 7
472 01 Ždírec

Telefon: +420 725 071 185
E-mail:
podatelna@zdireckokorinsko.cz
WWW: https://zdireckokorinsko.cz/

Obec

publikováno 26. 3. 2024

Kde se nachází

Obec Ždírec je malebná obec v CHKO Kokořínsko, krásnými lesy a pískovcovými skalami oplývající oblasti, která je oblíbeným cílem turistů, snílků a milovníků přírody. Leží zhruba 7 km od měst Doksy i Dubá v okrese Česká Lípa. Od České Lípy i Mladé Boleslavi je vzdálena cca 25 km. Na jejím území je kostel sv.Jakuba,několik památkově chráněných roubených chalup a kaplička sv. Jana Křtitele. V blízkosti je hrad Bezděz a Houska. 

Czech Point

publikováno 26. 3. 2024

Co je to Czech POINT

Český  Podací  Ověřovací  Informační  Národní  Terminál,  je projektem,  který by  měl  zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

Elektronická podatelna

publikováno 26. 3. 2024

Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím níže uvedeného formuláře, e-mailové zprávy nebo na technickém nosiči dat (usb flash). Nosič můžete doručit do podatelny Obecního úřadu v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Poznámka: v případě elektronického podpisu nutno používat zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz .

Adresa elektronické podatelny: podatelna @zdireckokorinsko.cz 

Povinně zveřejňované informace

publikováno 26. 3. 2024

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo

publikováno 26. 3. 2024

Organizační struktura:

Zastupitelstvo

starosta:
Jarmila Hloušková 
email: starosta@zdireckokorinsko.cz
Telefon+420 725 071 185

Informační zprávy

publikováno 24. 3. 2024

Popis služby

Obec Informuje je moderní informační systém, který byl zaveden pro zlepšení komunikace mezi obecním úřadem a obyvateli obce. Cílem tohoto systému je poskytovat občanům aktuální informace přímo od zdroje, což zajišťuje rychlý a efektivní přenos důležitých oznámení a novinek.

Uživatelé, kteří se zaregistrují, obdrží notifikační e-maily, případně SMS zprávy pokaždé, když obecní úřad publikuje nové informace. Tato služba je zvláště užitečná pro okamžité informování o mimořádných událostech, plánovaných akcích, změnách v komunálních službách či jiných důležitých oznámeních.

Zimní výzdoba obce

publikováno 21. 3. 2024

  • OI Developer
  • 57

Zimní výzdoba obce

Děkuji paní Zuzce Kadlecové za zimní úpravu truhlíků na autobusových zastávkách ve Ždírci a na Bořejově.

Základní informace

publikováno 16. 8. 2020

Obecní úřad

Obecní úřad Ždírec je vám k dispozici každé pondělí a středu  8:00 - 11:00   a  13:00 - 17:00, kdy si zde můžete vyřídit všehny potřebné věci. Mimo tyto úřední hodiny kdykoliv, po předchozí telefonické dohodě.

GDPR

publikováno 16. 8. 2020

Obec Ždírec

SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Pořadové číslo - číslo jednací: 1/2018
Zpracoval: Hana Jelínková
Schválil:  Zastupitelstvo obce Ždírec

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
součást tohoto předpisu.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Starosta obce vydává tuto směrnici na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (dále jen nařízení) v souvislosti se zpracováním
osobních údajů. Cílem směrnice je vytvořit ucelený soubor pravidel na ochranu osobních
údajů zpracovávaných v organizaci.

2. Starosta obce je povinen:
• poučit zaměstnance o všech významných skutečnostech, postupech nebo událostech
souvisejících s nakládáním s osobními údaji v organizaci, a to bez zbytečného odkladu;
• zabezpečit, aby zaměstnanci organizace byli řádně informováni o právech a
povinnostech při ochraně osobních údajů;
• zařídit, aby zaměstnanci byli podle možností a potřeb správce vzděláváni nebo
proškolováni o ochraně osobních údajů;
• zajistit, aby organizace mohla řádně předložit plnění povinností při ochraně osobních
údajů, které vyplývají z právních předpisů.

Čl. 2
Působnost směrnice
1. Směrnice upravuje povinnosti správce, jeho zaměstnanců, případně dalších osob při
nakládání s osobními údaji, a dále pravidla pro jejich získávání, shromažďování, ukládání,
použití, šíření a uchovávání.

2. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance. Všichni zaměstnanci stvrzují svým
podpisem seznámení se s touto směrnicí při pravidelném ročním školení o ochraně
osobních údajů.

Čl. 3
Základní pojmy
a) Osobní údaj je jakýkoli údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů;

b) Citlivý údaj je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu,
politických postojích, členství v politických stranách, náboženství a filozofickém
přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů;

c) Subjekt údajů je fyzická osoba, které se osobní údaje týkají. Osobní údaje mohou být
pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě. Obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje
o zesnulých osobách;

d) Zpracování osobních údajů shromažďování, ukládání na nosiče informací,
zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření,
zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;

e) Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“) poskytuje informace a
poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnancům, kteří se na zpracování podílejí.
Pověřenec monitoruje soulad zpracování s Obecným nařízením a dalšími předpisy. Na
vyžádání poskytuje poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
Nedílnou součástí výkonu funkce pověřence je dále spolupráce s Úřadem pro ochranu
osobních údajů a působení jako kontaktní místo;

f) Shromažďování osobních údajů – je systematický postup, jehož cílem je získání
osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací;

g) Likvidace osobních údajů – rozumí se fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické
vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování;

h) Správce osobních údajů je každý subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování
osobních údajů, a za zpracování primárně odpovídá. Správce osobní údaje zpracovává pro
účely vyplývající z jeho činnosti (např. zákonem stanovené povinnosti, ze smluv);

i) Zpracovatel je subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. Od správce se
zpracovatel liší tím, že v rámci své činnosti pro správce může provádět jen takové
zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří či vyplývají z jeho činnosti, pro kterou
byl správcem pověřen;

j) Oprávněná osoba – je každý subjekt, který na základě pověření správcem zpracovává
osobní údaje podle zákona o ochraně osobních údajů;

k) Souhlas subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev
vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke
zpracování svých osobních údajů;

l) Anonymizace je proces, při kterém se odstraní osobní údaje a poté nelze ani nepřímo
přidělením dalších identifikátorů určit subjekt údajů;

m) Pseudonymizace je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny
konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné
informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby
bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;

n) Dozorový úřad je nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem podle článku 51;

o) Bezpečnostní událost je událost, při které dochází k pokusu o porušení dostupnosti
důvěrnosti nebo integrity u prostředků či dokumentů a která může způsobit narušení
bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb či
bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací.

p) Bezpečnostní incident je bezpečnostní událost, která nebyla ošetřena relevantním
opatřením, a při které došlo k ohrožení bezpečnosti informací v informačních systémech,
narušení bezpečnosti služeb nebo k porušení pravidel.

Čl. 4
Mlčenlivost
1. Zaměstnanci organizace se zavazují během pracovního poměru i po jeho ukončení
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při vykonávání své
činnosti.

Čl. 5
Zásady zpracování a nakládání s osobními údaji
1. Osobní údaje se mohou v organizaci zpracovávat pouze na základě právní povinnosti,
životně důležitého zájmu, veřejného zájmu, oprávněného zájmu, plnění smlouvy nebo na
základě souhlasu subjektu údajů.

2. Správce a jeho zaměstnanci při nakládání a zpracovávání osobních údajů aktivně
spolupracují s jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů.

3. Starosta obce důsledně zakazuje předávání osobních údajů subjektů třetím osobám
soukromého práva (např. nabídky knih, marketingové kampaně atp.).

4. Správce a jeho zaměstnanci jsou povinni nakládat s osobními údaji v souladu s právními
předpisy, a to přiměřeně, relevantně a transparentně, se zřetelem ke stanovenému účelu
zpracování a výhradně v nezbytném rozsahu a dbát na to, aby zpracovávané osobní
údaje byly pravdivé a přesné.

5. Osobní údaje musí být uchovány ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po
nevyhnutelnou dobu.

6. Osobní údaje musí být zabezpečeny před neoprávněným či protiprávním zpracováním a
před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením prostřednictvím technických či
organizačních opatření.

7. Správce uchovává osobní údaje v prostorách, na místech, v prostředí nebo v systémech,
do kterých má přístup omezený, dopředu stanovený a v každý okamžik alespoň starostovi
obce známý okruh osob; jiné osoby mohou nabýt přístupu k osobním údajům jedině se
svolením starosty nebo jím pověřené osoby.

8. Správce a jeho zaměstnanci jsou povinni dávat při zpracování zvláštní důraz na ochranu
osobních údajů dětí.

9. Správce je povinen při uzavírání smluv a právních ujednání postupovat s ohledem na
povinnost chránit osobní údaje před zneužitím.

10. Správce implementuje takové postupy, aby o nakládání a zpracování osobních údajů měl
přehled alespoň starosta obce nebo jím pověřená osoba a pověřenec. Mezi tyto postupy
se řadí zejména tato směrnice pro ochranu osobních údajů a směrnice pro bezpečnost a
nakládání s IT.

11. Správce ve spolupráci s pověřencem na ochranu osobních údajů jednou ročně provede
zhodnocení postupů pro nakládání a zpracování osobních údajů. Na základě tohoto
zhodnocení může správce navrhnout změny těchto postupů o nichž bude zaměstnance
informovat formou školení.

Čl. 6
Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (citlivých údajů)
1. Zvláštní pozornost je věnována zpracování citlivých údajů. Jedná se například o údaje
týkající se zdravotního stavu zaměstnance organizace nebo biometrické údaje.

2. Správce zpracovává tyto osobní údaje jen na základě zákonné povinnosti, v nezbytném
rozsahu a dbá ve zvýšené míře o jejich zabezpečení.

3. V organizaci je zakázáno zpracovávat citlivé osobní údaje, které vypovídají o rasovém nebo
etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení,
dále zpracování genetických údajů a údajů o sexuálním životě nebo sexuální orientaci
fyzické osoby.

4. Tyto citlivé osobní údaje je možné zpracovávat výhradně v situaci, kdy:
• subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto údajů;
• zpracování je nezbytné pro plnění povinností v oblasti pracovního práva, práva
sociálního zabezpečení, sociální ochrany či výkonu veřejné správy na základě
zákonné povinnosti;
• zpracování je potřebné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit
souhlas;
• zpracování je potřebné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství pro
posouzení pracovních schopností zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování
zdravotní nebo sociální péče;
• zpracování je nutné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého
nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely.

5. Pro zpracování citlivých osobních údajů je potřebný jednoznačný písemný souhlas
v případech:
• zjištění trestní bezúhonnosti u zaměstnanců, u nichž se vyžaduje odpovědnost za
svěřené hodnoty;
• pro provádění srážek ze mzdy a poukazování odborových příspěvků zaměstnanců;
• pro využití biometrických údajů v případě docházkového či přístupového systému.

Čl. 7
Organizační opatření k ochraně osobních údajů v organizaci
1. Všechny listinné dokumenty obsahující osobní údaje jsou nepřetržitě uschovány v
uzamykatelných skříních. Listinné dokumenty obsahující osobní údaje či jejich části nelze
z úřadu odnášet, předávat, nebo kopírovat a ani je jinak poskytovat neoprávněným osobám.

2. Digitální dokumenty obsahující osobní údaje jsou zpracovávány v zabezpečených
informačních systémech, nebo uložené v zabezpečeném datovém úložišti. Do zmíněných
informačních systémů, či datových úložišť mají přístup konkrétní zaměstnanci organizace
a další osoby výhradně a písemně pověřené správcem, a to jen s využitím přiděleného
přihlašovacího jména a hesla a pouze v rámci oprávnění daného funkčním zařazením.

3. Při opuštění počítače se musí zaměstnanec organizace odhlásit ze všech informačních
systémů i z počítače, případně využít funkce uzamčení v operačním systému počítače. Pro
zvýšení bezpečnosti je správcem sítě nastavena doba pro automatické odhlášení.

4. Zaměstnanec je zároveň povinen neumožnit nahlížení do dokumentů žádné jiné osobě a
musí chránit přidělené přihlašovacího údaje a v případě nebezpečí jejich vyzrazení je
okamžitě, a to ve spolupráci se správcem sítě obměnit.

5. Nastavení jednotlivých přístupů určuje starosta obce či jím pověřený zaměstnanec a
realizuje jej správce počítačové sítě, který nastavuje potřebné přístupy dle zadaných
požadavků.

6. Osobní spisy zaměstnanců jsou uschovány ve zvlášť uzamykatelných skříních a přístup
k nim je povolen pouze pro osoby pověřené správcem.

7. Zaměstnanci mají právo seznámit se s obsahem svého osobního spisu.

8. Součástí osobního spisu mohou být tyto dokumenty, které jsou nutné pro výkon práce:
• pracovní smlouva, její dodatky a mzdové nebo platové výměry;
• pracovní povolení a povolení k pobytu;
• podklady pro zúčtování mezd a výplatní pásky (evidence pracovní doby, DPN.);
• podklady pro plnění povinností zaměstnavatele (např. zdravotně postižení);
• zvláštní osvědčení zaměstnance (potravinářský průkaz);
• doklady o trvání a skončení pracovního poměru (vytýkací dopisy, výpovědi);
• trestní bezúhonnost zaměstnance;
• jiná výdělečná činnost zaměstnance.

9. Zpracování osobních údajů v přiměřeném rozsahu označením zaměstnanců a
zveřejnění jejich pracovních kontaktních údajů je zákonné, a to i bez souhlasu
zaměstnanců, protože zpracování je nevyhnutelné pro účely oprávněných zájmů
zaměstnavatele či třetí strany, není-li tím narušen rozumně očekávatelný rozsah
soukromí zaměstnance:
• vhodné je vyloučení soukromých kontaktních údajů;
• fotografie na identifikační kartě, webu nebo v propagačních materiálech však již není
kontaktním údajem a je nutný souhlas zaměstnance.

10. Zaměstnanci organizace nesmějí poskytnout bez právního důvodu či pověření správce
osobní údaje jiných zaměstnanců organizace a subjektů údajů cizím osobám a institucím,
a to žádnou formou, tedy telefonicky, SMS zprávami, emailem, poštou, internetovým
přenosem, zaznamenání v listinném či digitálním dokumentu, nebo při osobním jednání.

11. Písemná hodnocení a posudky, které jsou předávány dalším subjektům na základě právní
povinnosti (např. pro potřeby soudního řízení, přijímacího řízení), zpracovávají
zaměstnanci pověření správcem. Nejsou nicméně oprávněni samostatně tato hodnocení
podepisovat, poskytovat a odesílat jménem správce a musí zachovávat mlčenlivost o
všech dotčených skutečnostech.

12. Fotografie a záznamy návštěvníků akcí pořádaných obcí bez uvedení jména v rámci
obecné dokumentace obecních akcí jsou obcí zpracovávány na základě ustanovení § 89
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za účelem obecné propagace obce. Pokud však
návštěvník nesouhlasí s pořizováním a zveřejňováním těchto fotografií či záznamů, sdělí
tuto informaci fotografovi.

13. Pokud jsou pro správu dokumentace využívány formuláře a software, je nezbytné
uskutečnit kontrolu, zda nepožadují či nenabízejí evidenci nadbytečných údajů a tyto
údaje nezpracovávat.

14. Uzavírá-li správce jakoukoli smlouvu (nájemní smlouvu, smlouvu o dílo, smlouvu o
poskytnutí služeb, nepojmenovanou smlouvu apod.), k jejímuž plnění je nutné druhé
smluvní straně předávat osobní údaje, správce pokaždé a bezpodmínečně musí trvat na
tom, aby smlouva obsahovala tyto náležitosti:
• přesně stanovený předmět a účel zpracování;
• kategorie osobních údajů;
• doba zpracování;
• rozdělení povinností správce a zpracovatele.

15. K osobním údajům mají přístup osoby k tomu oprávněné zákonem nebo na základě
zákona.

16. Do jednotlivých dokumentů obce, které obsahují osobní údaje, mohou nahlížet:
• do osobního spisu zaměstnance vedoucí pracovníci, kteří jsou zaměstnanci
nadřízeni;
• do osobního spisu zaměstnance orgány inspekce práce, úřad práce, příslušný orgán
Policie České republiky, Národní bezpečnostní úřad, soud, státní zástupce, Úřad na
ochranu osobních údajů, zpravodajské služby, kontrolní orgány či další příslušné
orgány veřejné správy;
• do osobního spisu zaměstnance exekutoři na základě § 33-34 exekučního řádu, kdy
je zaměstnavatel povinen poskytnout spolupráci ohledně pracovních a osobních
údajů dotčeného zaměstnance;
• do osobního spisu zaměstnance samotný zaměstnanec, činit si z něho výpisky a
opatřit si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to na náklady zaměstnavatele (§
312 zákoníku práce).

Čl. 8
Souhlas k zpracováním osobních údajů
1. Ke zpracování osobních údajů nad rozsah vyplývající ze zákonů (ze zákona vyplývá i
oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, veřejný zájem) je nutný souhlas
osoby, o jejíž osobní údaje se jedná.

2. Souhlas musí být svobodný, poučený, konkrétní, informovaný, jasně odlišitelný (např.
souhlas musí být oddělený od smlouvy nebo obchodních podmínek, nemůže být nedílnou
součástí), srozumitelný, snadno přístupný a nejlépe v písemné podobě a za použití jasných
a jednoduchých jazykových prostředků.

3. Souhlas se opatří výhradně pro konkrétní údaje (jasně určené např. druhově).

4. Souhlas se uděluje na konkrétní dobu a pro konkrétní účel, který musí subjekt údajů znát.

5. Souhlas se opatří pro zpracování osobních údajů pouze tehdy, když je jejich zpracování
nezbytně nutné a jiný titul není pro tento účel zpracování možný.

6. Souhlas subjektu údajů musí správce osobních údajů je povinen získat jej ještě předtím,
než zpracování osobních údajů zahájí.

7. Správce je také povinen prokázat udělení souhlasu po celou dobu zpracování osobních
údajů.

8. Pro subjekty údajů mladší patnácti let uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů
zákonný zástupce subjektu údajů.

9. Udělený souhlas může být v souladu s právními předpisy odvolán. Odvolání souhlasu vždy
nepředstavuje pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale představuje pro správce
pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas
udělen. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.

Čl. 9
Bezpečnost informací
1. Zabezpečení listinných dokumentů a záznamových médií obsahujících osobní údaje:
• dokumenty a záznamová média, která obsahují osobní údaje, musí být zabezpečeny
v uzamčených skříních, případně na jiných místech, kde je možné zajistit jejich
ochranu;
• to platí také pro kopie dokumentů obsahující osobní údaje;
• k dokumentům a záznamovým médiím, které obsahují osobní údaje, nesmí mít
přístup neoprávněné osoby;
• dokumenty ani záznamová média nesmí zůstat bez dohledu na stolech pracovníků.
Pokud, zaměstnanec odejde od svého pracovního místa, musí dané dokumenty a
záznamová média řádně zabezpečit (např. zamknout celou kancelář, kam má přístup
jen daný pracovník či uschovat dokumenty a záznamová média do uzamykatelné
skříně, nebo šuplíku, dokumenty na tiskovém zařízení, ke kterému má přístup více
lidí, se musí okamžitě odebírat a nesmí se nechávat bez dozoru atd.).

2. Zabezpečení digitálních dokumentů a dat obsahujících osobní údaje:
• dokumenty obsahující osobní údaje, které jsou uloženy v digitálních zařízeních či
síťových úložištích, musí být zabezpečeny před přístupem neoprávněných osob,
ztrátou, zničením, před změnou, neoprávněným přenosem, jiným neoprávněným
zpracováním, jakož i jiným zneužitím;
• přístupy k těmto dokumentům, prováděné operace a jejich předávání je monitorováno
prostřednictvím bezpečnostních evidenčních záznamů;
• data informačních systémů, počítačové databáze či digitální dokumenty jsou
uchovány na zabezpečeném síťovým úložišti či v zabezpečeném cloudovém úložišti;
• přihlašovací údaje musí být zabezpečeny silným heslem (alespoň 8 znaků,
kombinace malých a velkých písmen, číslic a zvláštních znaků) a nesmí být
předávány žádným dalším osobám včetně vedení úřadu;
• výjimkou je předání přístupových údajů správci sítě pro nutný případ servisního
zásahu, po tomto úkonu je však uživatel povinen své heslo bezprostředně změnit.

Čl. 10
Práva subjektu údajů
1. Oznámení správce subjektu údajů o tom, že jsou zpracovávány jeho osobní údaje, musí
být uskutečněno nejdéle ve chvíli jejich shromáždění od subjektu údajů.

2. V případě, kdy dochází k předávání osobních údajů, informuje správce osobních údajů
v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je umístěn na webových stránkách
správce.

3. Pokud se správce chystá zpracovat osobní údaje pro jiný účel, než je účel, pro který byly
shromážděny, musí poskytnout subjektu údajů informace o tomto jiném účelu a další
nezbytné informace ještě před uvedeným dalším zpracováním.

4. Pokud se osobní údaje týkající se subjektu získávají od subjektu samotného, poskytne
správce v okamžiku získání těchto osobních údajů tyto informace:
• totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce;
• kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů;
• účel zpracování, pro který jsou osobní údaje určeny, a právní titul pro toto zpracování;
• případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
• potenciální úmysl správce svěřit osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní
organizaci;
• doba, po kterou budou osobní údaje uchovány, nebo není-li ji možné určit, kritéria
použitá pro stanovení této doby;
• existence práva žádat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu,
jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti
zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
• existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
• existence práva podat stížnost u dozorového úřadu.

Čl. 11
Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
1. Správce řeší okamžitě každou bezpečnostní událost týkající se osobních údajů, a to ve
spolupráci s pověřencem pro ochranu osobních údajů a správcem počítačové sítě.

2. V situaci, kdy je při šetření bezpečnostní události patrné, že konkrétní případ porušení
zabezpečení osobních údajů bude mít za následek veliké riziko pro práva a svobody
fyzických osob jedná se o bezpečnostní incident.

3. Bezpečnostní incident správce v prvé řadě a bez zbytečného odkladu nahlásí dotčenému
subjektu údajů.

4. V oznámení určeném subjektu údajů se za použití přesných a jednoduchých jazykových
nástrojů popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm
přinejmenším informace a opatření uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d).

5. Oznámení subjektu údajů nemusí být, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:
• správce zahájil příslušná technická a organizační ochranná opatření a tato
opatření byla využita u osobních údajů dotčených předmětným porušením
zabezpečení osobních údajů, zvláště taková, která dělají tyto údaje
nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je
například šifrování;
• správce nastavil následná opatření, která zabezpečí, že vysoké riziko pro práva a
svobody subjektů údajů podle odstavce 2 se již podle všeho neprojeví;
• vyžadovalo by to nepoměrné úsilí. V takové situaci musí být subjekty údajů
poučeny stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného
opatření.

6. Pokud správce dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů doposud
neohlásil, může dozorový úřad po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení
bude mít za následek veliké riziko, žádat, aby tak udělal.

7. O každém bezpečnostním incidentu se učiní zápis, který provede pověřenec do registru
bezpečnostních incidentů a zároveň uvede skutečnosti, které se týkají daného porušení,
jeho účinky a přijatá nápravná opatření.

8. Každý bezpečnostní incident oznamuje pověřenec dozorovému úřadu dle článku 33
nařízení, a to bez zbytečného odkladu a nejdéle do 72 hodin od chvíle, kdy se o něm
dozvěděl. Pokud nebude ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí být
zároveň s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění.

9. Ohlášení musí obsahovat alespoň:
• určení povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně,
kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného
množství dotčených záznamů osobních údajů;
• jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného
kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace;
• popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;
• popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané
porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění
možných nepříznivých dopadů.

Prohlášení o přístupnosti

publikováno 13. 5. 2020

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Úřad

publikováno 12. 5. 2020

Obec

publikováno 26. 3. 2024

Kde se nachází

Obec Ždírec je malebná obec v CHKO Kokořínsko, krásnými lesy a pískovcovými skalami oplývající oblasti, která je oblíbeným cílem turistů, snílků a milovníků přírody. Leží zhruba 7 km od měst Doksy i Dubá v okrese Česká Lípa. Od České Lípy i Mladé Boleslavi je vzdálena cca 25 km. Na jejím území je kostel sv.Jakuba,několik památkově chráněných roubených chalup a kaplička sv. Jana Křtitele. V blízkosti je hrad Bezděz a Houska. 

Kontakty

publikováno 26. 3. 2024

Kontaktní informace

Adresa

Obecní úřad Ždírec
Ždírec 7
472 01 Ždírec

Telefon: +420 725 071 185
E-mail:
podatelna@zdireckokorinsko.cz
WWW: https://zdireckokorinsko.cz/

Úřad

publikováno 12. 5. 2020

Info o obci

publikováno 9. 4. 2024

Znak 

Vlajka

Prohlášení o přístupnosti

publikováno 13. 5. 2020

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Základní informace

publikováno 16. 8. 2020

Obecní úřad

Obecní úřad Ždírec je vám k dispozici každé pondělí a středu  8:00 - 11:00   a  13:00 - 17:00, kdy si zde můžete vyřídit všehny potřebné věci. Mimo tyto úřední hodiny kdykoliv, po předchozí telefonické dohodě.

Povinně zveřejňované informace

publikováno 26. 3. 2024

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

publikováno 16. 8. 2020

Obec Ždírec

SMĚRNICE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Pořadové číslo - číslo jednací: 1/2018
Zpracoval: Hana Jelínková
Schválil:  Zastupitelstvo obce Ždírec

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
součást tohoto předpisu.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Starosta obce vydává tuto směrnici na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (dále jen nařízení) v souvislosti se zpracováním
osobních údajů. Cílem směrnice je vytvořit ucelený soubor pravidel na ochranu osobních
údajů zpracovávaných v organizaci.

2. Starosta obce je povinen:
• poučit zaměstnance o všech významných skutečnostech, postupech nebo událostech
souvisejících s nakládáním s osobními údaji v organizaci, a to bez zbytečného odkladu;
• zabezpečit, aby zaměstnanci organizace byli řádně informováni o právech a
povinnostech při ochraně osobních údajů;
• zařídit, aby zaměstnanci byli podle možností a potřeb správce vzděláváni nebo
proškolováni o ochraně osobních údajů;
• zajistit, aby organizace mohla řádně předložit plnění povinností při ochraně osobních
údajů, které vyplývají z právních předpisů.

Čl. 2
Působnost směrnice
1. Směrnice upravuje povinnosti správce, jeho zaměstnanců, případně dalších osob při
nakládání s osobními údaji, a dále pravidla pro jejich získávání, shromažďování, ukládání,
použití, šíření a uchovávání.

2. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance. Všichni zaměstnanci stvrzují svým
podpisem seznámení se s touto směrnicí při pravidelném ročním školení o ochraně
osobních údajů.

Čl. 3
Základní pojmy
a) Osobní údaj je jakýkoli údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů;

b) Citlivý údaj je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu,
politických postojích, členství v politických stranách, náboženství a filozofickém
přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů;

c) Subjekt údajů je fyzická osoba, které se osobní údaje týkají. Osobní údaje mohou být
pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě. Obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje
o zesnulých osobách;

d) Zpracování osobních údajů shromažďování, ukládání na nosiče informací,
zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření,
zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;

e) Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“) poskytuje informace a
poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnancům, kteří se na zpracování podílejí.
Pověřenec monitoruje soulad zpracování s Obecným nařízením a dalšími předpisy. Na
vyžádání poskytuje poradenství, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
Nedílnou součástí výkonu funkce pověřence je dále spolupráce s Úřadem pro ochranu
osobních údajů a působení jako kontaktní místo;

f) Shromažďování osobních údajů – je systematický postup, jehož cílem je získání
osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací;

g) Likvidace osobních údajů – rozumí se fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické
vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování;

h) Správce osobních údajů je každý subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování
osobních údajů, a za zpracování primárně odpovídá. Správce osobní údaje zpracovává pro
účely vyplývající z jeho činnosti (např. zákonem stanovené povinnosti, ze smluv);

i) Zpracovatel je subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. Od správce se
zpracovatel liší tím, že v rámci své činnosti pro správce může provádět jen takové
zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří či vyplývají z jeho činnosti, pro kterou
byl správcem pověřen;

j) Oprávněná osoba – je každý subjekt, který na základě pověření správcem zpracovává
osobní údaje podle zákona o ochraně osobních údajů;

k) Souhlas subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev
vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke
zpracování svých osobních údajů;

l) Anonymizace je proces, při kterém se odstraní osobní údaje a poté nelze ani nepřímo
přidělením dalších identifikátorů určit subjekt údajů;

m) Pseudonymizace je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny
konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné
informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby
bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;

n) Dozorový úřad je nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem podle článku 51;

o) Bezpečnostní událost je událost, při které dochází k pokusu o porušení dostupnosti
důvěrnosti nebo integrity u prostředků či dokumentů a která může způsobit narušení
bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb či
bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací.

p) Bezpečnostní incident je bezpečnostní událost, která nebyla ošetřena relevantním
opatřením, a při které došlo k ohrožení bezpečnosti informací v informačních systémech,
narušení bezpečnosti služeb nebo k porušení pravidel.

Čl. 4
Mlčenlivost
1. Zaměstnanci organizace se zavazují během pracovního poměru i po jeho ukončení
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při vykonávání své
činnosti.

Čl. 5
Zásady zpracování a nakládání s osobními údaji
1. Osobní údaje se mohou v organizaci zpracovávat pouze na základě právní povinnosti,
životně důležitého zájmu, veřejného zájmu, oprávněného zájmu, plnění smlouvy nebo na
základě souhlasu subjektu údajů.

2. Správce a jeho zaměstnanci při nakládání a zpracovávání osobních údajů aktivně
spolupracují s jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů.

3. Starosta obce důsledně zakazuje předávání osobních údajů subjektů třetím osobám
soukromého práva (např. nabídky knih, marketingové kampaně atp.).

4. Správce a jeho zaměstnanci jsou povinni nakládat s osobními údaji v souladu s právními
předpisy, a to přiměřeně, relevantně a transparentně, se zřetelem ke stanovenému účelu
zpracování a výhradně v nezbytném rozsahu a dbát na to, aby zpracovávané osobní
údaje byly pravdivé a přesné.

5. Osobní údaje musí být uchovány ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po
nevyhnutelnou dobu.

6. Osobní údaje musí být zabezpečeny před neoprávněným či protiprávním zpracováním a
před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením prostřednictvím technických či
organizačních opatření.

7. Správce uchovává osobní údaje v prostorách, na místech, v prostředí nebo v systémech,
do kterých má přístup omezený, dopředu stanovený a v každý okamžik alespoň starostovi
obce známý okruh osob; jiné osoby mohou nabýt přístupu k osobním údajům jedině se
svolením starosty nebo jím pověřené osoby.

8. Správce a jeho zaměstnanci jsou povinni dávat při zpracování zvláštní důraz na ochranu
osobních údajů dětí.

9. Správce je povinen při uzavírání smluv a právních ujednání postupovat s ohledem na
povinnost chránit osobní údaje před zneužitím.

10. Správce implementuje takové postupy, aby o nakládání a zpracování osobních údajů měl
přehled alespoň starosta obce nebo jím pověřená osoba a pověřenec. Mezi tyto postupy
se řadí zejména tato směrnice pro ochranu osobních údajů a směrnice pro bezpečnost a
nakládání s IT.

11. Správce ve spolupráci s pověřencem na ochranu osobních údajů jednou ročně provede
zhodnocení postupů pro nakládání a zpracování osobních údajů. Na základě tohoto
zhodnocení může správce navrhnout změny těchto postupů o nichž bude zaměstnance
informovat formou školení.

Čl. 6
Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (citlivých údajů)
1. Zvláštní pozornost je věnována zpracování citlivých údajů. Jedná se například o údaje
týkající se zdravotního stavu zaměstnance organizace nebo biometrické údaje.

2. Správce zpracovává tyto osobní údaje jen na základě zákonné povinnosti, v nezbytném
rozsahu a dbá ve zvýšené míře o jejich zabezpečení.

3. V organizaci je zakázáno zpracovávat citlivé osobní údaje, které vypovídají o rasovém nebo
etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení,
dále zpracování genetických údajů a údajů o sexuálním životě nebo sexuální orientaci
fyzické osoby.

4. Tyto citlivé osobní údaje je možné zpracovávat výhradně v situaci, kdy:
• subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto údajů;
• zpracování je nezbytné pro plnění povinností v oblasti pracovního práva, práva
sociálního zabezpečení, sociální ochrany či výkonu veřejné správy na základě
zákonné povinnosti;
• zpracování je potřebné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit
souhlas;
• zpracování je potřebné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství pro
posouzení pracovních schopností zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování
zdravotní nebo sociální péče;
• zpracování je nutné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého
nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely.

5. Pro zpracování citlivých osobních údajů je potřebný jednoznačný písemný souhlas
v případech:
• zjištění trestní bezúhonnosti u zaměstnanců, u nichž se vyžaduje odpovědnost za
svěřené hodnoty;
• pro provádění srážek ze mzdy a poukazování odborových příspěvků zaměstnanců;
• pro využití biometrických údajů v případě docházkového či přístupového systému.

Čl. 7
Organizační opatření k ochraně osobních údajů v organizaci
1. Všechny listinné dokumenty obsahující osobní údaje jsou nepřetržitě uschovány v
uzamykatelných skříních. Listinné dokumenty obsahující osobní údaje či jejich části nelze
z úřadu odnášet, předávat, nebo kopírovat a ani je jinak poskytovat neoprávněným osobám.

2. Digitální dokumenty obsahující osobní údaje jsou zpracovávány v zabezpečených
informačních systémech, nebo uložené v zabezpečeném datovém úložišti. Do zmíněných
informačních systémů, či datových úložišť mají přístup konkrétní zaměstnanci organizace
a další osoby výhradně a písemně pověřené správcem, a to jen s využitím přiděleného
přihlašovacího jména a hesla a pouze v rámci oprávnění daného funkčním zařazením.

3. Při opuštění počítače se musí zaměstnanec organizace odhlásit ze všech informačních
systémů i z počítače, případně využít funkce uzamčení v operačním systému počítače. Pro
zvýšení bezpečnosti je správcem sítě nastavena doba pro automatické odhlášení.

4. Zaměstnanec je zároveň povinen neumožnit nahlížení do dokumentů žádné jiné osobě a
musí chránit přidělené přihlašovacího údaje a v případě nebezpečí jejich vyzrazení je
okamžitě, a to ve spolupráci se správcem sítě obměnit.

5. Nastavení jednotlivých přístupů určuje starosta obce či jím pověřený zaměstnanec a
realizuje jej správce počítačové sítě, který nastavuje potřebné přístupy dle zadaných
požadavků.

6. Osobní spisy zaměstnanců jsou uschovány ve zvlášť uzamykatelných skříních a přístup
k nim je povolen pouze pro osoby pověřené správcem.

7. Zaměstnanci mají právo seznámit se s obsahem svého osobního spisu.

8. Součástí osobního spisu mohou být tyto dokumenty, které jsou nutné pro výkon práce:
• pracovní smlouva, její dodatky a mzdové nebo platové výměry;
• pracovní povolení a povolení k pobytu;
• podklady pro zúčtování mezd a výplatní pásky (evidence pracovní doby, DPN.);
• podklady pro plnění povinností zaměstnavatele (např. zdravotně postižení);
• zvláštní osvědčení zaměstnance (potravinářský průkaz);
• doklady o trvání a skončení pracovního poměru (vytýkací dopisy, výpovědi);
• trestní bezúhonnost zaměstnance;
• jiná výdělečná činnost zaměstnance.

9. Zpracování osobních údajů v přiměřeném rozsahu označením zaměstnanců a
zveřejnění jejich pracovních kontaktních údajů je zákonné, a to i bez souhlasu
zaměstnanců, protože zpracování je nevyhnutelné pro účely oprávněných zájmů
zaměstnavatele či třetí strany, není-li tím narušen rozumně očekávatelný rozsah
soukromí zaměstnance:
• vhodné je vyloučení soukromých kontaktních údajů;
• fotografie na identifikační kartě, webu nebo v propagačních materiálech však již není
kontaktním údajem a je nutný souhlas zaměstnance.

10. Zaměstnanci organizace nesmějí poskytnout bez právního důvodu či pověření správce
osobní údaje jiných zaměstnanců organizace a subjektů údajů cizím osobám a institucím,
a to žádnou formou, tedy telefonicky, SMS zprávami, emailem, poštou, internetovým
přenosem, zaznamenání v listinném či digitálním dokumentu, nebo při osobním jednání.

11. Písemná hodnocení a posudky, které jsou předávány dalším subjektům na základě právní
povinnosti (např. pro potřeby soudního řízení, přijímacího řízení), zpracovávají
zaměstnanci pověření správcem. Nejsou nicméně oprávněni samostatně tato hodnocení
podepisovat, poskytovat a odesílat jménem správce a musí zachovávat mlčenlivost o
všech dotčených skutečnostech.

12. Fotografie a záznamy návštěvníků akcí pořádaných obcí bez uvedení jména v rámci
obecné dokumentace obecních akcí jsou obcí zpracovávány na základě ustanovení § 89
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za účelem obecné propagace obce. Pokud však
návštěvník nesouhlasí s pořizováním a zveřejňováním těchto fotografií či záznamů, sdělí
tuto informaci fotografovi.

13. Pokud jsou pro správu dokumentace využívány formuláře a software, je nezbytné
uskutečnit kontrolu, zda nepožadují či nenabízejí evidenci nadbytečných údajů a tyto
údaje nezpracovávat.

14. Uzavírá-li správce jakoukoli smlouvu (nájemní smlouvu, smlouvu o dílo, smlouvu o
poskytnutí služeb, nepojmenovanou smlouvu apod.), k jejímuž plnění je nutné druhé
smluvní straně předávat osobní údaje, správce pokaždé a bezpodmínečně musí trvat na
tom, aby smlouva obsahovala tyto náležitosti:
• přesně stanovený předmět a účel zpracování;
• kategorie osobních údajů;
• doba zpracování;
• rozdělení povinností správce a zpracovatele.

15. K osobním údajům mají přístup osoby k tomu oprávněné zákonem nebo na základě
zákona.

16. Do jednotlivých dokumentů obce, které obsahují osobní údaje, mohou nahlížet:
• do osobního spisu zaměstnance vedoucí pracovníci, kteří jsou zaměstnanci
nadřízeni;
• do osobního spisu zaměstnance orgány inspekce práce, úřad práce, příslušný orgán
Policie České republiky, Národní bezpečnostní úřad, soud, státní zástupce, Úřad na
ochranu osobních údajů, zpravodajské služby, kontrolní orgány či další příslušné
orgány veřejné správy;
• do osobního spisu zaměstnance exekutoři na základě § 33-34 exekučního řádu, kdy
je zaměstnavatel povinen poskytnout spolupráci ohledně pracovních a osobních
údajů dotčeného zaměstnance;
• do osobního spisu zaměstnance samotný zaměstnanec, činit si z něho výpisky a
opatřit si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to na náklady zaměstnavatele (§
312 zákoníku práce).

Čl. 8
Souhlas k zpracováním osobních údajů
1. Ke zpracování osobních údajů nad rozsah vyplývající ze zákonů (ze zákona vyplývá i
oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, veřejný zájem) je nutný souhlas
osoby, o jejíž osobní údaje se jedná.

2. Souhlas musí být svobodný, poučený, konkrétní, informovaný, jasně odlišitelný (např.
souhlas musí být oddělený od smlouvy nebo obchodních podmínek, nemůže být nedílnou
součástí), srozumitelný, snadno přístupný a nejlépe v písemné podobě a za použití jasných
a jednoduchých jazykových prostředků.

3. Souhlas se opatří výhradně pro konkrétní údaje (jasně určené např. druhově).

4. Souhlas se uděluje na konkrétní dobu a pro konkrétní účel, který musí subjekt údajů znát.

5. Souhlas se opatří pro zpracování osobních údajů pouze tehdy, když je jejich zpracování
nezbytně nutné a jiný titul není pro tento účel zpracování možný.

6. Souhlas subjektu údajů musí správce osobních údajů je povinen získat jej ještě předtím,
než zpracování osobních údajů zahájí.

7. Správce je také povinen prokázat udělení souhlasu po celou dobu zpracování osobních
údajů.

8. Pro subjekty údajů mladší patnácti let uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů
zákonný zástupce subjektu údajů.

9. Udělený souhlas může být v souladu s právními předpisy odvolán. Odvolání souhlasu vždy
nepředstavuje pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale představuje pro správce
pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas
udělen. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.

Čl. 9
Bezpečnost informací
1. Zabezpečení listinných dokumentů a záznamových médií obsahujících osobní údaje:
• dokumenty a záznamová média, která obsahují osobní údaje, musí být zabezpečeny
v uzamčených skříních, případně na jiných místech, kde je možné zajistit jejich
ochranu;
• to platí také pro kopie dokumentů obsahující osobní údaje;
• k dokumentům a záznamovým médiím, které obsahují osobní údaje, nesmí mít
přístup neoprávněné osoby;
• dokumenty ani záznamová média nesmí zůstat bez dohledu na stolech pracovníků.
Pokud, zaměstnanec odejde od svého pracovního místa, musí dané dokumenty a
záznamová média řádně zabezpečit (např. zamknout celou kancelář, kam má přístup
jen daný pracovník či uschovat dokumenty a záznamová média do uzamykatelné
skříně, nebo šuplíku, dokumenty na tiskovém zařízení, ke kterému má přístup více
lidí, se musí okamžitě odebírat a nesmí se nechávat bez dozoru atd.).

2. Zabezpečení digitálních dokumentů a dat obsahujících osobní údaje:
• dokumenty obsahující osobní údaje, které jsou uloženy v digitálních zařízeních či
síťových úložištích, musí být zabezpečeny před přístupem neoprávněných osob,
ztrátou, zničením, před změnou, neoprávněným přenosem, jiným neoprávněným
zpracováním, jakož i jiným zneužitím;
• přístupy k těmto dokumentům, prováděné operace a jejich předávání je monitorováno
prostřednictvím bezpečnostních evidenčních záznamů;
• data informačních systémů, počítačové databáze či digitální dokumenty jsou
uchovány na zabezpečeném síťovým úložišti či v zabezpečeném cloudovém úložišti;
• přihlašovací údaje musí být zabezpečeny silným heslem (alespoň 8 znaků,
kombinace malých a velkých písmen, číslic a zvláštních znaků) a nesmí být
předávány žádným dalším osobám včetně vedení úřadu;
• výjimkou je předání přístupových údajů správci sítě pro nutný případ servisního
zásahu, po tomto úkonu je však uživatel povinen své heslo bezprostředně změnit.

Čl. 10
Práva subjektu údajů
1. Oznámení správce subjektu údajů o tom, že jsou zpracovávány jeho osobní údaje, musí
být uskutečněno nejdéle ve chvíli jejich shromáždění od subjektu údajů.

2. V případě, kdy dochází k předávání osobních údajů, informuje správce osobních údajů
v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který je umístěn na webových stránkách
správce.

3. Pokud se správce chystá zpracovat osobní údaje pro jiný účel, než je účel, pro který byly
shromážděny, musí poskytnout subjektu údajů informace o tomto jiném účelu a další
nezbytné informace ještě před uvedeným dalším zpracováním.

4. Pokud se osobní údaje týkající se subjektu získávají od subjektu samotného, poskytne
správce v okamžiku získání těchto osobních údajů tyto informace:
• totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce;
• kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů;
• účel zpracování, pro který jsou osobní údaje určeny, a právní titul pro toto zpracování;
• případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
• potenciální úmysl správce svěřit osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní
organizaci;
• doba, po kterou budou osobní údaje uchovány, nebo není-li ji možné určit, kritéria
použitá pro stanovení této doby;
• existence práva žádat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu,
jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti
zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
• existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
• existence práva podat stížnost u dozorového úřadu.

Čl. 11
Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
1. Správce řeší okamžitě každou bezpečnostní událost týkající se osobních údajů, a to ve
spolupráci s pověřencem pro ochranu osobních údajů a správcem počítačové sítě.

2. V situaci, kdy je při šetření bezpečnostní události patrné, že konkrétní případ porušení
zabezpečení osobních údajů bude mít za následek veliké riziko pro práva a svobody
fyzických osob jedná se o bezpečnostní incident.

3. Bezpečnostní incident správce v prvé řadě a bez zbytečného odkladu nahlásí dotčenému
subjektu údajů.

4. V oznámení určeném subjektu údajů se za použití přesných a jednoduchých jazykových
nástrojů popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm
přinejmenším informace a opatření uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d).

5. Oznámení subjektu údajů nemusí být, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:
• správce zahájil příslušná technická a organizační ochranná opatření a tato
opatření byla využita u osobních údajů dotčených předmětným porušením
zabezpečení osobních údajů, zvláště taková, která dělají tyto údaje
nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je
například šifrování;
• správce nastavil následná opatření, která zabezpečí, že vysoké riziko pro práva a
svobody subjektů údajů podle odstavce 2 se již podle všeho neprojeví;
• vyžadovalo by to nepoměrné úsilí. V takové situaci musí být subjekty údajů
poučeny stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného
opatření.

6. Pokud správce dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů doposud
neohlásil, může dozorový úřad po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení
bude mít za následek veliké riziko, žádat, aby tak udělal.

7. O každém bezpečnostním incidentu se učiní zápis, který provede pověřenec do registru
bezpečnostních incidentů a zároveň uvede skutečnosti, které se týkají daného porušení,
jeho účinky a přijatá nápravná opatření.

8. Každý bezpečnostní incident oznamuje pověřenec dozorovému úřadu dle článku 33
nařízení, a to bez zbytečného odkladu a nejdéle do 72 hodin od chvíle, kdy se o něm
dozvěděl. Pokud nebude ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí být
zároveň s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění.

9. Ohlášení musí obsahovat alespoň:
• určení povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně,
kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného
množství dotčených záznamů osobních údajů;
• jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného
kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace;
• popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;
• popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané
porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění
možných nepříznivých dopadů.

Zastupitelstvo

publikováno 26. 3. 2024

Organizační struktura:

Zastupitelstvo

starosta:
Jarmila Hloušková 
email: starosta@zdireckokorinsko.cz
Telefon+420 725 071 185

Chci zařídit

publikováno 16. 4. 2024

Na úřadě

Pro vyřízení běžné agendy nás navštivte na obecním úřadě vždy v pondělí a ve středu od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 17,00 hodin. V jiných dnech je nutná předchozí telefonická dohoda.

Elektronická podatelna

publikováno 26. 3. 2024

Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím níže uvedeného formuláře, e-mailové zprávy nebo na technickém nosiči dat (usb flash). Nosič můžete doručit do podatelny Obecního úřadu v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Poznámka: v případě elektronického podpisu nutno používat zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz .

Adresa elektronické podatelny: podatelna @zdireckokorinsko.cz 

Czech Point

publikováno 26. 3. 2024

Co je to Czech POINT

Český  Podací  Ověřovací  Informační  Národní  Terminál,  je projektem,  který by  měl  zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

Informační zprávy

publikováno 24. 3. 2024

Popis služby

Obec Informuje je moderní informační systém, který byl zaveden pro zlepšení komunikace mezi obecním úřadem a obyvateli obce. Cílem tohoto systému je poskytovat občanům aktuální informace přímo od zdroje, což zajišťuje rychlý a efektivní přenos důležitých oznámení a novinek.

Uživatelé, kteří se zaregistrují, obdrží notifikační e-maily, případně SMS zprávy pokaždé, když obecní úřad publikuje nové informace. Tato služba je zvláště užitečná pro okamžité informování o mimořádných událostech, plánovaných akcích, změnách v komunálních službách či jiných důležitých oznámeních.

Poskytování informací

publikováno 27. 3. 2024

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Památky a zajímavosti

publikováno 26. 6. 2024

Památky a zajímavosti

Obec Ždírec s částí Bořejov a Ždírecký důl  jsou součástí CHKO Kokořínsko a nacházejí se nedaleko Doks a Máchova jezera. Je to kraj plný zvláštních pískovcových útvarů, jezírek a vesniček s tradiční architekturou. Najdete tu nejen divoká údolí v pískovcových plošinách, kde se na okrajích zvětráváním vytvořily četné skalní věže, ale i vzácné rostliny a živočichy. Geologicky patří Kokořínsko do české křídové pánve. To znamená, že je tvořeno druhohorními sedimenty, převážně hrubozrnnými pískovci. Pískovec zde sedimentoval před 80-90 miliony let, kdy oblast zaplavilo prehistorické moře. Největší dominantou této oblasti je hrad Kokořín, vypínající se v pískovcových skalách Kokořínského dolu, nad údolím říčky Pšovky.

Zimní výzdoba obce

publikováno 21. 3. 2024

  • OI Developer
  • 57

Zimní výzdoba obce

Děkuji paní Zuzce Kadlecové za zimní úpravu truhlíků na autobusových zastávkách ve Ždírci a na Bořejově.